JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

중보기도

“너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라(마18:19)”  기도 제목으로 함께 기도해주세요
중보기도 게시판 전체목록
65 교회 공동 기도 제목(2019-07-14)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 33
hojong1621 2019.08.19 33
64 교회 공동 기도 제목(2019-07-07)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 35
hojong1621 2019.08.19 35
63 교회 공동 기도 제목(2019-06-30)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 31
hojong1621 2019.08.19 31
62 교회 공동 기도 제목(2019-06-23)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 38
hojong1621 2019.08.19 38
61 교회 공동 기도 제목(2019-06-16)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 31
hojong1621 2019.08.19 31
60 교회 공동 기도제목(2019-06-09)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 25
hojong1621 2019.08.19 25
59 교회 공동 기도제목(2019-06-02)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 36
hojong1621 2019.08.16 36
58 교회 공동 기도제목(2019-05-26)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 88
admin 2019.05.26 88
57 교회 공동 기도제목(2019-05-19)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.19
 • Views : 85
admin 2019.05.19 85
56 교회 공동 기도제목(2019-05-12)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 85
admin 2019.05.12 85