JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

중보기도

“너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라(마18:19)”  기도 제목으로 함께 기도해주세요
중보기도 게시판 전체목록
75 교회 공동 기도 제목(2019-09-22)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.26
 • Views : 112
hojong1621 2019.09.26 112
74 교회 공동 기도 제목(2019-09-15)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.26
 • Views : 72
hojong1621 2019.09.26 72
73 교회 공동 기도 제목(2019-09-08)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.26
 • Views : 70
hojong1621 2019.09.26 70
72 교회 공동 기도 제목(2019-09-01)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 90
hojong1621 2019.09.07 90
71 교회 공동 기도 제목(2019-08-25)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.25
 • Views : 113
hojong1621 2019.08.25 113
70 교회 공동 기도 제목(2019-08-18)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 113
hojong1621 2019.08.19 113
69 교회 공동 기도 제목(2019-08-11)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 113
hojong1621 2019.08.19 113
68 교회 공동 기도 제목(2019-08-04)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 107
hojong1621 2019.08.19 107
67 교회 공동 기도 제목(2019-07-28)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 114
hojong1621 2019.08.19 114
66 교회 공동 기도 제목(2019-07-21)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 106
hojong1621 2019.08.19 106