JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

중보기도

“너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라(마18:19)”  기도 제목으로 함께 기도해주세요
중보기도 게시판 전체목록
75 교회 공동 기도 제목(2019-09-22)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.26
 • Views : 41
hojong1621 2019.09.26 41
74 교회 공동 기도 제목(2019-09-15)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.26
 • Views : 42
hojong1621 2019.09.26 42
73 교회 공동 기도 제목(2019-09-08)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.26
 • Views : 36
hojong1621 2019.09.26 36
72 교회 공동 기도 제목(2019-09-01)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 50
hojong1621 2019.09.07 50
71 교회 공동 기도 제목(2019-08-25)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.25
 • Views : 69
hojong1621 2019.08.25 69
70 교회 공동 기도 제목(2019-08-18)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 73
hojong1621 2019.08.19 73
69 교회 공동 기도 제목(2019-08-11)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 74
hojong1621 2019.08.19 74
68 교회 공동 기도 제목(2019-08-04)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 65
hojong1621 2019.08.19 65
67 교회 공동 기도 제목(2019-07-28)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 70
hojong1621 2019.08.19 70
66 교회 공동 기도 제목(2019-07-21)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 63
hojong1621 2019.08.19 63