JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

중보기도

“너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라(마18:19)”  기도 제목으로 함께 기도해주세요
중보기도 게시판 전체목록
58 교회 공동 기도제목(2019-05-26)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 25
admin 2019.05.26 25
57 교회 공동 기도제목(2019-05-19)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.19
 • Views : 25
admin 2019.05.19 25
56 교회 공동 기도제목(2019-05-12)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 23
admin 2019.05.12 23
55 교회 공동 기도제목(2019-05-05)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 21
admin 2019.05.12 21
54 교회 공동 기도제목(2019-04-28)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 21
admin 2019.05.12 21
53 교회 공동 기도제목(2019-04-21)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 21
admin 2019.05.12 21
52 교회 공동 기도제목(2019-04-14)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 21
admin 2019.05.12 21
51 인도네시아 현지아이 “아난다”를 위해 기도해 주세요~
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.02
 • Views : 152
웹지기 2017.05.02 152
50 발리선교센터(기술학교&클리닉센터)를 위해 기도해주세요~
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.02
 • Views : 160
웹지기 2017.05.02 160
49 삔디를 위한 기도제목
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.02
 • Views : 119
웹지기 2017.05.02 119